Engaged, Entrepreneurial, European University as driver for smart and sustainable regions

Het internationale team achter E3UDRES2 definieert de rol van het hoger onderwijs in het Europees landschap van de toekomst als de motor van innovatie voor de regio. Studenten zijn de change agents die hun internationale en methodologische competenties inzetten om lokale uitdagingen aan te gaan. 

Wat kunnen hogescholen en universiteiten met minder dan 15.000 studenten, gesitueerd in rurale regio’s rond steden van minder dan 250.000 inwoners en in kleine landen bijdragen aan het Europees educatief landschap? Het E2UDRES3-team ging aan de slag.

E3UDRES2 koos daarom voor een mensgericht hoger onderwijslandschap. Elke groep stakeholders krijgt de nodige tools om de eigen omgeving slim en duurzaam te maken.

Educatieve managers worden klaargestoomd voor bestuurlijke lenigheid in agile management, Beleidsmakers gaan op zoek naar verbeelding in futuring workshops, lerenden streven naar empathie in design thinking en dialoog in I-living labs, onderzoekers gaan aan de slag met verbinding in citizen science, ondernemers krijgen een upgrade in ondernemerszin en creativiteit in bootcamps en hackathons en Europese partners vinden elkaar doorheen kennisdeling in conferenties.  

Samenwerken met externen

Het project ontleent haar kracht aan de doorgedreven samenwerking met externen. Op lokaal en nationaal niveau nodigen we bestuurders, ondernemers, beleidsmakers, vertegenwoordigers van gemeenschappen uit als actieve participanten in ons bestuur, onderwijs en onderzoek. Op Europees en internationaal niveau nodigen we studenten, lesgevers, onderzoekers, ondernemers, beleidsmakers uit voor iedere activiteit. 

Internationaal, intercultureel en interdisciplinair

Alle futuring workshops, living labs, citizen-science-onderzoeksprojecten, hackathons, bootcamps en gezamenlijke modules zijn internationaal, intercultureel en interdisciplinair opgezet. Deze activiteiten zorgen er voor dat 50% van de studenten, het administratief, het pedagogisch en het researchpersoneel in een Europese context kunnen leren, experimenteren en innoveren. 

Om deze ambitie waar te maken, moeten we ook de coördinatoren internationalisering een sleutelrol geven. Zij zullen instaan voor het vlotte doorkruisen van dit Europees onderwijslandschap. 

Uitdagingen

Uiteraard volstaat het niet dat we mensen uit alle ‘walks of life’ samenbrengen. We moeten hen ook inspireren. En hiervoor heeft E3UDRES2 twee uitdagingen verwoord:

  • Wat is future-proof onderwijs? Wat zijn de future-proof competenties? Wat is het profiel van de future-proof lerende / lesgever? 
  • Tegelijkertijd zoeken we continu naar verbindingen tussen dat future-proof onderwijs en de creatie van slimme en duurzame regio’s. 

Wat dit laatste betreft heeft E3UDRES2 voor vier missies gekozen: wat is de rol van de mens in een maatschappij gevormd door artificiële intelligentie; hoe initiëren en ondersteunen we de circulaire economie; hoe zorgen we voor wel-zijn voor iedere burger en wat is actief oud worden eigenlijk? 

Wat willen we na drie jaar bereiken? 

We streven naar een flexibel, internationaal managementteam met externe belanghebbenden en een representatie van de studenten voor E3UDRES2 , een open en inclusief samenwerkingsplatform voor alle betrokkenen, internationale living labs gezamenlijk aangeboden door de partners van het consortium en open voor studenten en externen buiten het consortium, een netwerk van living-labdirigenten, een  netwerk van en onderzoeksgroepen voor citizen science-onderzoekers, een multi-campus met  E3UDRES2-conferenties, een programma voor innovatieve ondernemers (I-cubator) én slimme en duurzame oplossingen die voor en door externe stakeholders geïmplementeerd worden.  

Het project werd mee geschreven door onze eigen Patricia Huion, die jarenlange ervaring heeft in het schrijven, indienen en uitvoeren van Europese onderzoeksprojecten.