Wat is het concreet?

Samenleven is niet makkelijk. Verschil is immers een kenmerk geworden van onze superdiverse samenleving. En ook op school komen al die verschillen samen – verschillen in taal, religie, sociale achtergrond, cultuur, levensopvatting of seksuele geaardheid. Het onderwijs heeft een belangrijke rol te spelen in het leren omgaan met die verschillen en de spanningen die hierdoor ontstaan, tussen leerlingen onderling maar ook tussen leerlingen en leraren en tussen ouders en leraren.

Met deze navorming willen we scholen en leraren ondersteunen in het werken aan een vreedzame samenleving, startend binnen de eigen klas en school en uitdijend naar de wereld daarbuiten. Een vreedzame samenleving is echter geen samenleving zonder conflict, maar een samenleving waarin we vreedzaam leren strijden.

Voor wie is het ?

Deze navorming kan in de vorm van een workshop of lezing geïntegreerd worden tijdens een pedagogische studiedag of op andere teammomenten.

Hoe wordt dit aangepakt?

De expertisecentra Inclusive Society en  Art of Teaching werken samen met jouw schoolteam aan een onderwijspedagogische houding om in gespannen situaties te blijven staan. We leren ons verhouden tot de verschillen die op school aanwezig zijn en zetten de stap van spannende situaties naar inspannende praktijken.
We werken met het boek Vlaamse onderwijsraad (2020). Zonder wrijving geen glans. Identiteit en waarden op school. Tielt: LannooCampus.

Waarom is dit interessant?

Wat mag je als onderwijsprofessional van deze navorming verwachten?

  • Je krijgt denkstof en concrete casussen aangereikt om in gesprek te gaan over de conflicten waar je in de klas mee in aanraking komt;
  • Aan de hand van een praktijkwijzer probeer je zicht te krijgen op je eigen pedagogische houding (conflict vermijdend, verzoenend, …);
  • Via praktijken leer je wat het is om als ‘leraar midden in de spanning te blijven staan’.

Wie begeleidt de navorming?

Reinhilde Pulinx is senior onderzoeker bij het Expertisecentrum Inclusive Society van UCLL. Zij is doctor in de Taalkunde en Diversiteits- en Genderstudies (UGent). Haar onderzoeksdomeinen omvatten diversiteit en meertaligheid in het onderwijs, sociale participatie en sociale cohesie. Reinhilde Pulinx was betrokken bij de totstandkoming van het Boek ‘Zonder wrijving geen glans’ (Vlaamse Onderwijsraad, 2020).

Ilse Geerinck is als docent verbonden aan de lerarenopleiding UCLL en als onderzoeker verbonden aan de expertisecentrum Art of Teaching. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar kwesties die te maken hebben met het pedagogische-didactische handelen van de leraar. Samen met Reinhilde was ze nauw betrokken bij het uitwerken van het boek ‘Zonder wrijving geen glans’ (Vlaamse Onderwijsraad, 2020).

Waar gaat het door?

De locatie wordt in overleg met jouw school bepaald.