Wij organiseren sinds 1999 de specialisatiemodule niveau 1, volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in de codex, boek II, titel 4.
De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 modules; de multidisciplinaire basismodule en de specialisatiemodule niveau 1.
Het opleidingsprogramma wordt regelmatig vernieuwd met inbreng van modules die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de preventieadviseur en die tegemoetkomen aan de veranderende regelgeving.
Om de cursisten optimaal te begeleiden en te coachen werken we in kleine groepen van maximum 30 cursisten en hanteren we interactieve werkvormen met veel oefeningen en een projectwerken.


Docenten
Onze docenten en medewerkers zijn verbonden aan verschillende universiteiten en hogescholen, gespecialiseerde instellingen, overheidsinstanties, externe diensten en bedrijven. Dit zorgt zowel voor voldoende theoretische diepgang als voor een concrete praktische benadering.
Om de kwaliteit van de onderwijsverstrekking te waarborgen worden zij onderworpen aan een evaluatiesysteem.

Doelgroep

Zoals beschreven in  de Codex, wordt een kandidaat toegelaten tot de specialisatiemodule niveau 1:

Art. II.4-4.- § 1. de kandidaten die houder zijn van een bachelordiploma van een universiteit of van een bachelordiploma van hoger onderwijs op universitair niveau.

Art. II.4-4.-  § 3. In afwijking van § 1, kunnen kandidaten die houder zijn van een getuigschrift van aanvullende vorming van niveau II en die bewijzen een nuttige praktische ervaring te bezitten van minstens vijf jaar in een interne of externe dienst. De praktische ervaring bedoeld in het voorgaande lid geldt niet voor de kandidaten waarvan de werkgever overgaat van groep C of B naar groep A. De kandidaten moeten in dit geval niveau I verwerven binnen de vier jaar na de overgang.

Deze opleiding is in Nederland beter bekend als hogere veiligheidskunde (HVK). In deze module kunnen kandidaten met een MVK getuigschrift deelnemen, mits het volgen van een extra aangepast programma.

Doelstellingen

 Leerinhoud en doelstellingen per lesonderdeel kunnen opgevraagd worden via mail via: veiligheidskunde@ucll.be.

Programma

Te testen kennis en vaardigheden voor het behalen van een getuigschrift
Vereiste vaardigheden

Je dient bekwaam te zijn om:

 • de gevaren en risicofactoren op te sporen die bedoeld worden in artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zoals die in ondernemingen van groep A aanwezig kunnen zijn, deze risico's te analyseren en te evalueren en de noodzakelijke maatregelen voor te stellen om ze uit te schakelen of zoveel mogelijk te verminderen;
 • arbeidsongevallen te analyseren en de oorzaken te achterhalen teneinde de krachtlijnen van het welzijnsbeleid te ontwikkelen en een doeltreffend en efficiënt dynamisch risicobeheerssysteem te kunnen voorstellen;
 • de evolutie te kunnen volgen van het veiligheidsniveau van installaties gedurende hun levensloop, en bijgevolg bekwaam zijn om een analyse te kunnen uitvoeren van gelijk welke bestaande installatie;
 • de elementen van welzijn op het werk te integreren in kwaliteitszorgsystemen en andere managementsystemen van het bedrijf;
 • het technisch en administratief beheer van het welzijnsbeleid te kunnen ontwikkelen en organiseren, in het bijzonder m.b.t. Comité voor Preventie en Bescherming.

Vereiste kennis (inclusief wetenschappelijke onderbouwing)

 • Algemene kennis van arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten van het werk
 • Kennis van strategieën voor risico-evaluatie en -beheer
 • Kennis van toepasselijke reglementering, wetgeving en veiligheidsnormen
 • Kennis van de logistieke aspecten van het welzijnsbeleid: beheer van de preventiedienst, aankoop, indienststelling, …
 • Kennis van strategieën i.v.m. opleiding, informatie en communicatie
 • Kennis van veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen en basiskennis van kwaliteitszorg
 • Basiskennis van internationaal en Europees welzijnsbeleid


Specifieke domeinen:

 • Kennis van specifieke risicoanalysetechnieken
 • Kennis van mechanische risico’s, machinerichtlijn, nieuwe technologieën
 • Kennis van elektrische risico’s
 • Kennis van chemische agentia (opslag, transport, behandeling, etikettering, afval)
 • Kennis van fysische agentia (geluid, trillingen, warmte/koude, …)
 • Kennis van zware risico’s, noodplanning
 • Kennis van veiligheid in de procesindustrie
 • Kennis van brandpreventie, explosiegevaar
 • Kennis van veiligheid bij bouwwerken, werven, tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Kennis van de veiligheid van gebouwen (security) 
Praktische info

Deze opleiding kan worden gestart wanneer je een attest van de multidisciplinaire basismodule kan voorleggen.
De opleiding wordt gespreid over 2 academiejaren.

De studenten kunnen gebruik maken van de hogeschoolinfrastructuur met o.a.:

 • Een ruime parking
 • Een restaurant met maaltijden aan democratische prijzen voor cursisten
 • Een mediatheek met mogelijkheden tot interbibliothecair leenverkeer
 • Draadloos netwerk en digitale leeromgevinden

Deze opleiding geeft recht op Vlaams Opleidingsverlof.

Locatie en periode
UCLL Campus Diepenbeek
Prijs

Prijs: € 3.975

Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt!

Inbegrepen zijn:
• studentenkaart met kortingen in het hogeschoolrestaurant
• koffie, thee en water
• lidmaatschap bij Prebes gedurende 2 jaar
• evaluaties

Contact

Hilde Vrindts

Hilde
Vrindts
Contact praktisch

Nisken Leeten

Nisken
Leeten
Interne referentie
VK00020