Met de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werd het kapitaalbegrip afgeschaft voor besloten en coöperatieve vennootschappen, en vervangen door een ruimer en flexibeler concept van eigen vermogen. Voor elke uitkering uit het eigen vermogen van de vennootschap (inclusief tantièmes, maar ook inkoop van eigen aandelen en financiële bijstand) moet nu worden voldaan aan zowel een nettoactieftest als een liquiditeitstest. Daarnaast viseert de belastingadministratie in het bijzonder kapitaalverminderingen en met schulden gefinancierde uitkeringen.  

Welke mogelijkheden heeft de belastingplichtige om uitkeringen uit haar vennootschapsvermogen te doen sinds de invoering van het WVV en op een fiscaalvriendelijke manier (zonder de grenzen van fiscaal misbruik op te zoeken)? Tijdens dit seminarie worden onder meer de volgende onderwerpen besproken:  

  • Van kapitaal naar eigen vermogen: boekhoudkundige verwerking en fiscale impact 
  • Toepassing van de fiscale allocatieregels bij kapitaalvermindering 
  • Invoering van een dubbele uitkeringstest: wat betekent dit in de praktijk? Wat zijn de sancties bij niet-naleving? 
  • Impact van uitkeringen op COVID-19 steunmaatregelen 
  • Uitkering van onroerende goederen na WVV: impact van registratierechten? 
  • VVPRbis: de facto uitbreiding van het gunstregime sinds WVV 
  • Verwerving van eigen aandelen versus uittreding/uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen 
  • … 

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie.

Spreker

Pieter-Jan Wouters, Senior manager EY (International Tax and Transaction Services) 

Locatie en datum
Online (begin- & einduur)

Webinar
Het webinar wordt in real time aangeboden. Nadien is het webinar nog drie weken consulteerbaar.

Prijs

90 euro (alumni: 85 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer BIBF: 106876 / Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 3 uur permanente vorming.

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG