Op zoek naar een innovatief model voor het begeleiden van kwetsbare vrijwilligers

“Vrijwilligers moet je misbaar kunnen maken!”
 
Deze uitspraak van een vrijwilligerscoördinator vat één van de vele uitdagingen samen in het begeleiden van vrijwilligers. Hoe kan je een vrijwilliger een volwaardige plaats geven in je organisatie, waardering geven aan iemands unieke bijdrage voor het welslagen van een organisatie en tegelijkertijd die vrijwilliger de vrijheid bieden om flexibel om te gaan met het engagement? Want voor een vrijwilliger die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevindt, is de ene dag de andere niet.
 
Als gevolg van een aantal beleidsontwikkelingen (zoals de vermaatschappelijking van de zorg en de bezuinigingen in zorg en welzijn) merken organisaties in het brede domein van zorg, welzijn, cultuur en jeugd een toenemende vraag naar vrijwilligerswerk vanwege personen met een sociale kwetsbaarheid (en hun toeleiders). Verschillende organisaties kiezen actief om met die vraag aan de slag te gaan en volop te gaan voor een inclusieve vrijwilligerswerking. Ze zoeken naar een ondersteunend kader voor de ontwikkeling van een handelingskader voor de begeleiding van maatschappelijk kwetsbare personen die vrijwilligerswerk willen doen in organisaties.
 
Vandaag erkent het beleid expliciet de positieve effecten van vrijwilligerswerk voor de individuele vrijwilliger, de organisaties waar ze actief zijn én voor de maatschappij in haar geheel (Gatz, 2017). Het is essentieel dat vrijwilligerswerk toegankelijk is voor mensen in situaties van armoede en sociale uitsluiting (Hambach & Mathijssen, 2011). Vrijwilligerswerk is één van de manieren waarop mensen kunnen deelnemen aan de samenleving en er mee vorm aan geven. Vrijwilligers kunnen zichzelf ontwikkelen en leren doorheen hun vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk kan heel plezant zijn en geeft de mogelijkheid om contacten uit te bouwen met een diverse groep aan mensen.
 
Voorliggend project zet dan ook in op het ontwikkelen van een innovatief model voor het begeleiden van vrijwilligers die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. Dit model zal inzicht bieden in de competenties en instrumenten die ingezet kunnen worden bij het uitbouwen van een inclusieve vrijwilligerswerking en de randvoorwaarden die hiertoe vervuld moeten zijn. Om dit innovatief model te ontwikkelen zetten we een participatief actieonderzoek uit. Via kritische co-creatie met organisaties en vrijwilligers met ervaringskennis ontwikkelen we een handelingskader voor een selectie organisaties, en een begeleidingsmodel en toolkit die organisaties ondersteunt om samen met hun vrijwilligers een handelingskader te ontwikkelen.

Output: Een begeleidingsmodel en toolkit die organisaties ondersteunt om samen met hun vrijwilligers een handelingskader te ontwikkelen.

Code
PWO Incluvol 18
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek
Expertisecentrum
Partners
  • De Keeting vzw (BE)
  • De wissel (BE)
  • Demos vzw (BE)
  • FOV - federatie sociaal-cultureel werk (BE)
  • KU Leuven (BE)
  • Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw (BE)
  • Stad Leuven (BE)
  • Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (BE)
  • Vlaams Welzijnsverbond (BE)
  • de verenigde verenigingen (BE)