Versterken van personeel in WZC in de omgang met ouderen met een psychiatrische problematiek: TEAMSWITCH-traject

Het TeamSwitch-traject werd ontwikkeld in het kader van een ESF-project. Het ESF daagt organisaties uit om acties op te zetten om het functioneren van werknemers op de arbedismarkt duurzaam te verbeteren. Dit project maakt deel uit van een oproep Innovatie door Exploratie.  Het startte met een samenwerking tussen UCLL, Idewe en woonzorgcentrum Damiaan te Tremelo en later voegde ook het CGG LITP ouderenteam zich bij ons projectteam. Samen gingen wij, gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds, op zoek naar een innovatief antwoord op een maatschappelijke nood.
Ouderen blijven vandaag de dag steeds langer thuis wonen waardoor het bewoners zijn met een sterkere zorgzwaarte die in woonzorgcentra terechtkomen. Daarnaast zien we dat door de vermaatschappelijking van de zorg er een toename is in woonzorgcentra van bewoners met psychiatrische problematiek. Doordat de huidige opleidingen (nog) niet aangepast zijn aan deze nieuwe populatie bewoners, kunnen zelfs de meest ervaren medewerkers soms met de handen in het haar zitten wat betreft omgaan met bepaalde gedragingen van bewoners. Dit motiveerde ons om voor deze doelgroep, namelijk werknemers in woonzorgcentra, iets te ontwikkelen dat hen enerzijds zowel individueel als collectief (als team) zou versterken in het omgaan met bewoners (met psychiatrische problematiek) en anderzijds uitval door ziekte of burn-out te reduceren.
In een eerste fase focusten we ons daarom op het exploreren van de noden van medewerkers op de werkvloer, dit aan de hand van focusgroepen, invullen van logboeken en door middel van participerende observatie. Waar lopen zij vooral tegenaan? Waar hebben zij het vooral moeilijk mee in interactie met bewoners? Eén van de voornaamste conclusies die wij uit deze exploratiefase konden besluiten was dat niet zozeer de acute crisissituaties belastend zijn, dan wel langdurig en aanhoudend gedrag, al dan niet gerelateerd aan psychiatrische problematiek (maar ook vaak niet). We leerden ook dat er een gemis is aan eenduidige communicatie in het multidisciplinaire team. De neuzen staan vaak niet in dezelfde richting als het gaat over hoe reageren op bepaald gedrag van bewoners, wat uiteraard niet bevorderlijk is voor de teamgeest.
Op basis van al deze inzichten werkten we het TeamSwitch-concept uit, een dienstverlening met een lange termijn doelstelling waarbij het versterken van werknemers centraal staat door middel van een positieve, appreciërende benadering die gestoeld is op principes vanuit Appreciative Inquiry en het oplossingsgerichte therapiekader. We willen inzetten op duurzaam, ervaringsgericht leren. Met TeamSwitch willen we àlle werknemers, dus niet alleen zorgpersoneel maar ook logistiek- en onderhoudspersoneel, in hun kracht zetten, hun perspectief verruimen en inzetten op multidisciplinaire samenwerking. Het kerningrediënt van deze dienstverlening zit hem in de uitwisseling die plaatsvind met iemand vanuit een andere organisatie. Dit kan zowel gebeuren binnen de eigen organisatie, met een ander woonzorgcentrum, met een PVT of een psychogeriatrische context. 

Code
ESF psychiatriewoonzorg 17
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
ESF
Vlaams Cofinancieringsfonds
Projectleider
Expertisecentrum
Partners
  • Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (BE)
  • Groep L.I.T.P. (BE)
  • WZC Damiaan (BE)