De motivatie om interdisciplinair aan de slag te gaan is groot in het onderwijs. Zo maken interdisciplinaire thema’s of big questions het mogelijk om vakken te koppelen aan de actualiteit. Het vormt tevens een krachtige stimulans om vakken te integreren én interdisciplinair samen te werken.

De vraag die ons allen bezig houdt, is die naar de kwaliteit van vakkenintegratie. Namelijk: Hoe komen we tot betekenisvol leren, zowel vakoverstijgend als vakgericht? We willen recente bevindingen hieromtrent delen met scholen die geïntegreerd willen werken.

We bieden een methodiek en good practice die je op weg kan helpen om binnen je eigen schoolcontext aan de slag te gaan met vakkenintegratie. Uit de praktijk is immers gebleken dat veel leerkrachten behoefte hebben aan kennis over hoe je vakken op een gefundeerde wijze kan integreren zodat de vakgebonden doelen worden behaald zonder aan niveauverlaging te doen.

Wij willen ondersteuning bieden door de professionele ontwikkeling van een lerarenteam te begeleiden in het ontwerpen van zulke projecten, de integratie in het curriculum te bespreken en draagvlak en betrokkenheid te creëren in de school. We nemen jullie alvast mee in een methodiek waarin je samen gaat ontwerpen met oog op het versterken van de kennis van de vakken.

Waarom deelnemen?

Via een professionele leergemeenschap ‘interdisciplinair samenwerken’ worden deelnemende teams ondersteund in het ontwerpproces.  Ze gaan aan de slag met de methodiek om samen een kwaliteitsvol interdisciplinair leertraject te ontwikkelen.  

Na 4 à 5 weken deel je het ontwerp met andere lerarenteams en geef je feedback op elkaars ontwerp. Op die manier ontvang je good practices en andere voorbeelden van schoolteams die ook onderweg zijn.

We stellen volgende doelen voorop:

  • Je ontdekt de meerwaarde van interdisciplinair werken voor zowel vakgebonden als vakoverschrijdende doelen.
  • Je kan vakgebonden doelen behalen door interdisciplinair te werken.
  • Je zoekt raakvlakken met andere disciplines via conceptmapping.
  • Je formuleert een relevante vraagstelling gekoppeld aan de actualiteit en doelstellingen vanuit je vak.
  • Je houdt rekening met de schoolcontext waarbinnen jullie functioneren.
  • Je geeft feedback op voorbeelden van andere schoolteams die ook onderweg zijn.

Wie kan deelnemen?

Twee of meer vakleraren die interdisciplinair willen samenwerken volgend schooljaar en zich nu reeds goed willen voorbereiden op de uitrol ervan door samen na te denken over het ontwerp.

Het traject start begin maart en eindigt begin mei 2021 en zal in totaal drie sessies van 2 uur omvatten. Daarnaast verwachten we 1 tot 2 dagen werktijd/denktijd/ontwerptijd in totaal.

De professionele leergemeenschap zal online verlopen via MS Teams. De eerste 4 à 5 weken werk je in je eigen team, ondersteund door twee begeleidende online sessies. Tijdens de laatste week wisselen we ideeën uit met andere teams, al dan niet online.

Interesse? Meer info?

Laat het ons weten voor 28 februari 2021.