Artikel 1: Inschrijving en betaling

1.1. Wie zich inschrijft voor een studiedag of navorming, maakt daarbij kenbaar de Algemene voorwaarden van Hogeschool UCLL gelezen te hebben en te aanvaarden. Bepaalde voorwaarden worden door onderstaande annuleringsvoorwaarden opgeheven. 

1.2 Inschrijven voor een studiedag of navorming van UC Leuven-Limburg kan uitsluitend via de aangegeven webpagina door het volledig invullen en registreren via het online inschrijvingsformulier.

1.3 Je bent ingeschreven voor een studiedag of navorming vanaf het moment dat je de bevestigingsmail van je inschrijving van UC Leuven-Limburg hebt ontvangen. Vanaf dan gelden de annuleringsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 2.

1.4 De betaling wordt via een factuur of studentenrekening geregeld, tenzij anders vermeld bij de aankondiging van de studiedag of navorming. Facturen worden bezorgd na de start van de studiedag of navorming en dienen te worden betaald binnen de door UC Leuven-Limburg vermelde betalingstermijn.

1.5 Indien voor een studiedag of navorming met een wachtlijst wordt gewerkt en het maximum aantal deelnemers reeds bereikt is, kan je je hierop registreren. Je ontvangt dan een bevestigingsmail met de duidelijke vermelding dat je bent ingeschreven op de wachtlijst.

1.6 UC Leuven-Limburg heeft het recht om de studiedag of navorming volledig of gedeeltelijk te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of in andere gevallen van overmacht. UC Leuven-Limburg is niet verplicht om een nieuwe datum vast te leggen. Indien er een nieuwe datum wordt gepland, is deze niet bindend voor de ingeschrevene.

Artikel 2: Annulering

Elke afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging betekent voor onze organisatie een onnodige meeruitgave en verhindert andere geïnteresseerden om in jouw plaats deel te nemen.

Het inschrijvingsgeld blijft volledig verschuldigd, zelfs indien je niet of slechts gedeeltelijk deelneemt aan de studiedag of navorming, tenzij je tijdig en correct annuleerde conform de volgende annuleringsvoorwaarden:

2.1 Annuleren gebeurt steeds vóór de officiële start van de studiedag of navorming en uitsluitend via e-mail, deze moet gericht zijn aan:

2.2 Bij een annulering gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij annulering tot 10 dagen voor de start van de studiedag of navorming dient het inschrijvingsgeld niet betaald te worden.
  • Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang van de studiedag of navorming blijft de deelnemer het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd aan UC Leuven-Limburg.
  • Bij een laattijdige annulering van deelname aan een online studiedag of navorming, en dus verplichte betaling, kan het bekomen van een eventuele opname van de studiedag of navorming niet worden afgedwongen.
  • Indien de annulering na de start van de studiedag of navorming gebeurt, indien je afwezig blijft of het programma slechts gedeeltelijk volgt, dient het totale inschrijvingsgeld betaald te worden.

2.3 Indien je verhinderd bent om aan de studiedag of navorming deel te nemen, kan je je in plaats van te annuleren, kosteloos laten vervangen door iemand anders, rekening houdend met eventuele geldende toelatingsvoorwaarden.
Je meldt dit via e-mail vóór de officiële start van de studiedag of navorming aan:

2.4 In geval van annulering door UC Leuven-Limburg, zoals beschreven in artikel 1.6, wordt het inschrijvingsgeld naar gelang de situatie volledig of gedeeltelijk teruggestort, maar is er geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.

2.5 Deze bepalingen in verband met annulering gelden als algemene voorwaarden. UC Leuven-Limburg behoudt zich het recht voor om rekening houdend met de aard en specifieke modaliteiten van de activiteit bijzondere, afwijkende of aanvullende voorwaarden met betrekking tot de annulering te bepalen. UC Leuven-Leuven zorgt er in deze gevallen voor dat de deelnemer voorafgaandelijk aan de inschrijving kennis kan nemen van deze bijzondere voorwaarden.

Artikel 3: Toepasselijkheid voorwaarden

3.1 Door verzending van het ingevulde inschrijvingsformulier verklaar je kennis genomen te hebben van deze inschrijvingsvoorwaarden en verklaar je je er volledig en onherroepelijk mee akkoord.

3.2 Deze voorwaarden en het inschrijvingsformulier vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk en na onderling akkoord mogelijk.