Impactmeting en evaluatie van de Drempelmeter: Toegankelijkheidsscan voor organisaties

In het eerste deel van het project beogen we de impact (effectevaluatie) van het  Drempelmeter op een meer wetenschappelijke (evidence-based) manier onderbouwen. Een eerste stap is het identificeren van indicatoren aan de hand van literatuurstudie om valide uitspraken te doen over het meten van de toegankelijkheid van organisaties. Vervolgens wordt een digitale DM-vragenlijst ontwikkeld die is bruikbaar voor diverse gebruikers. We hebben aandacht voor de visuele zichtbaarheid (bv: kleurenblindheid) en duidelijke taal. De tool zal getest worden door ervaringsdeskundigen (mensen in armoede, anderstaligen, laaggeletterden, mensen met een visuele handicap,…). Op basis van de eDM-vragenlijst en een aanvullende enquête indicatoren identificeren die de toegankelijkheid van een organisatie visueel kunnen weergeven. Aan de hand hiervan kan de toegankelijkheid van een organisatie op een meetbare wijze voorgesteld worden waardoor de knelpunten duidelijker worden. Door de toegankelijkheid over tijd te evalueren, kan met dit meetinstrument nagaan worden in welke mate het gebruik van de DM bevorderlijk werkt (i.e. de toegankelijkheid van organisaties verhoogt). 

Het tweede deel van dit project is gericht op procesevaluatie waarbij onderzocht wordt in welke mate de gebruikers tevreden zijn over de Drempelmeter en het begeleid traject, de wijze waarop organisaties gebruik maken van de DM-materialen box gebruiken, welke factoren de toegankelijkheid verbeteren, en wat de meerwaarde was van een begeleid traject, en wat de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Drempelmeter met of zonder begeleid traject is. Door observaties, vragenlijsten, en interviews bij gebruikers kan op een objectieve manier nagegaan worden in hoeverre de Drempelmeter een waardevolle tool is om de toegankelijkheid van organisaties te bevorderen. Op basis van de resultaten kan er beoordeeld worden of  en waar verbetering mogelijk is.

Code
DEP Drempelmeter 18
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Gelijke kansen - Agentschap Binnenlands bestuur Vlaamse Overheid
Expertisecentrum
Partners
  • Stad Hasselt (BE)