Rerun

 

De meeste papier & karton producten worden in de bedrijfswereld slechts kortstondig en éénmalig gebruikt alvorens ze gerecycleerd worden. Het recyclageproces van papier & karton is echter weinig duurzaam en niet oneindig. De papier & kartonsector staat ook onder druk door o.a. groeiende grondstof tekorten en een stijgende vraag vanuit de e-commerce sector, met sterke prijsstijgingen tot gevolg. Met dit project willen we de bedrijfswereld bewust maken van de mogelijkheden van hergebruik en het zwaartepunt van de waardeketen op termijn heroriënteren van recyclage naar hergebruik en herbestemming. Het doel is daarom om via laagdrempelige automatisatie van de sorteer- en verwerkingsprocessen en een slimme logistieke keten de opschaling van het hergebruik van papier en karton mogelijk te maken zodat het rendabel wordt, breed implementeerbaar en ingebed kan worden in het weefsel van de sociale economie in Vlaanderen.
Is het haalbaar en schaalbaar om bepaalde stromen bedrijfsmatig papier & karton afval te hergebruiken tot bvb. nieuwe verpakkingen en alzo de levensduur te verlengen alvorens het uiteindelijk gerecycleerd wordt? Hoe kan de sociale economie en hun klanten hier een voortrekkersrol in spelen? En kunnen we de obstakels m.b.t de logistiek en de automatisering van de sorteer- en verwerkingsprocessen overbruggen om de opschaling ervan laagdrempelig en rendabel te maken, en alzo de verbreding en verankering van deze nieuwe waardeketen(s) in Vlaanderen mogelijk te maken? Dit willen we uitwerken binnen een breed partnerschap van maatwerkbedrijven, kennisinstellingen, bedrijven (met (vraag naar) papier & karton), koepelorganisaties, afvalverwerkers enz.

Code
AIO Rerun 24 Lim
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Vlaamse Overheid - Agentschap Innoveren & Ondernemen
Projectleider
Projectmedewerker