Complexe gesprekken inoefenen met Extended Reality (XR), gecombineerd met klinisch redeneren binnen de context van Geestelijke Gezondheidszorg

Situering
Binnen de verpleegkunde, meer specifiek binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), zijn communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden, die ontspringen vanuit een deskundig klinisch redeneren, van prioritair belang  . Het is meermaals benadrukt dat de interactie tussen patiënt en zorgverlener cruciaal is voor de zorgkwaliteit  . Vandaar dat gesteld wordt dat de therapeutisch relatie met de patiënt de kern is van de psychiatrische verpleegkunde .
De hervormde bacheloropleiding wil studenten ‘fit-for-practice’ maken. Daarom het belang om te onderzoeken welke noden en problemen er zijn aangaande de communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden en het achterliggende klinisch redeneren. Op basis van de gegevens waarin zowel de studenten GGZ, de lectoren GGZ als het werkveld GGZ gehoord worden, wil dit onderzoek een XR-tool ontwikkelen om aan deze noden, vragen en problemen tegemoet te komen. Er wordt gekozen voor deze XR omdat er in de literatuur sterke aanwijzingen zijn voor het positieve leereffect bij verschillende doelgroepen  en de mogelijkheid om real-life situatie te creëren.  
Nadat deze tool ontwikkeld is, wordt er in een vervolgfase de brug gemaakt tussen onderwijs en praktijk en worden de verpleegkundigen op de werkvloer uitgenodigd om met deze tool te oefenen rond complexe gespreksvoering en hier feedback over te geven. Indien de resultaten goed zijn, wordt de tool ook geïmplementeerd voor de 1e, 2e en 3e opleidingsfase waarbij studenten onderling een mentorfunctie kunnen opnemen. 
Methode
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van het ‘double diamond’ design. In de fase van data-verzameling wordt een combinatie gemaakt van literatuuronderzoek en mixed- methods gegevens van studenten, lectoren en het werkveld. Deze gegevens worden geanalyseerd om na te gaan waar de noden en problemen liggen. Tegelijkertijd wordt er onderzocht welke interventies dan wel good practices zijn omtrent communicatieve, interpersoonlijke vaardigheden en vaardigheden rond klinisch redeneren.
Het doel van deze gegevensverzameling is om input te krijgen om uiteindelijk een casus te maken waar de belangrijkste noden en problemen van de verpleegkundige, lectoren en studenten aan bod komen. De casus wordt uitgewerkt aan de hand van beslissingsbomen die de verpleegkundigen en studenten wegwijs moeten maken in het voeren van complexe patiënten. Om het oefenen met de casus voldoende diepgaand en op maat van de doelgroep te maken, zet het onderzoek in op vier zaken. Allereerst vertrekt de casus vanuit actuele en specifieke noden. Vervolgens wordt de casus uitgewerkt aan de hand van een XR-tool om een real-life situatie te simuleren waardoor de student of de verpleegkundige zich zo goed mogelijk kan inleven in de situatie en het leerproces gestimuleerd wordt. Ten derde wordt er in dit onderzoek eveneens didactisch bekeken welke achterliggende leerprocessen er aangesproken moeten worden en wat dit concreet betekent voor de ontwikkeling van een XR-tool. Als slot wordt er na één jaar onderzocht wat de ervaringen zijn en welke zaken aangepast moeten worden.
Doel
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een tool waardoor studenten en verpleegkundigen zelfstandig kunnen oefenen rond communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden en vaardigheden omtrent klinisch redeneren bij het voeren van complexe gesprekken met patiënten in de geestelijke gezondheidszorg.
Zoals hoger gesteld zijn deskundige interpersoonlijke vaardigheden cruciaal in de GGZ. Wij veronderstellen dat hoe meer er geoefend wordt met deze vaardigheden, hoe beter de outcome wordt voor de patiënt, de naasten, de verpleegkundige, de student en van het team. Of zoals het spreekwoord zegt: oefening baart kunst.
Indien blijkt dat het tool een handig hulpmiddel is kan in een latere fase bekeken worden of deze kan geïntegreerd worden in het curriculum van het hoger onderwijs en verspreid kan worden binnen de geestelijke gezondheidszorg. 

Code
DEF Research Boost HI Leu
Startdatum
Einddatum
Expertisecentrum
Partners
  • UZ Gent - het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (BE)