Samenwerking in en met de eerste lijn in het domein van het jonge kind

Type project

PWO Together we care

periode

September 2017 - Augustus 2019

contact

onderzoekers:

sarah.vanhaeken@ucll.be - laura.verbeyst@ucll.be

verantwoordelijke expertisecentrum Resilient People: anne.groenen@ucll.be

omschrijving

Ondanks de talrijke aanwezigheid van professionals binnen de perinatale zorg- en welzijnssectoren, loopt de zorg te vaak gefragmenteerd en complex. De Vlaamse regering (conform regeerakkoord 2014-2019) wil hierop inzetten door het vereenvoudigen van eerstelijnsstructuren en het versterken van de eerste lijn. Hierdoor wil men tevens de samenwerking tussen professionals over de sectoren heen bevorderen.

Dit onderzoek heeft als globale doelstelling evidence-based handvaten aan te reiken aan professionals om kwaliteitsvolle interprofessionele samenwerking aan te bieden binnen het 1000-dagen concept, vertrekkende vanuit de noden van de zorgvrager.

Collectief maatwerk

Een vaststelling van dit project is dat zorgvragers niet altijd op de hoogte zijn van de verschillende mogelijkheden binnen de perinatale eerstelijnszorg. Zorgvragers ervaren gedurende hun zorgtraject twijfels, frustraties en onzekerheden omwille van onder andere tegenstrijdige adviezen, een gebrek aan communicatie tussen professionals en het ontbreken van een geïnformeerde doorverwijzing. Het perinataal welbevinden en de veerkracht van jonge gezinnen kan hierdoor onder druk komen te staan. Op basis van de bevraging van de zorgvragers heeft het onderzoeksteam vier persona uitgewerkt, die een belangrijke informatiebron vormen voor professionals. De bijhorende ervaringstrajecten en aanbevelingen kunnen professionals ondersteunen in de interprofessionele samenwerking. De aanbevelingen werden op een inspirerende en attractieve wijze ontworpen zodat u ze gemakkelijk als bladwijzer, steekkaart of hulpmiddel kan gebruiken! Meer informatie vindt u terug in het onderzoeksrapport hieronder.

Download de ervaringstrajecten

personaervaringstrajecten_v4_finaal.pdf

Download de aanbevelingen

Aanbevelingen.pdf

Onderzoeksrapport together we care

 

Het onderzoeksteam werkte in nauwe samenwerking met de zorgvragers en professionals werkzaam in het gezondheids- en welzijnslandschap aan dit PWO-project. We vertrokken vanuit de vraag of de zorgvrager tijdens haar zorgtraject het bos door de bomen nog ziet en aldus de regie in eigen handen kan nemen.

In eerste instantie werden de belevingen en ervaringen van zorgvragers in kaart gebracht met behulp van methodieken binnen een user-centered design. Gedurende een periode van zes maanden vulden 17 zwangere vrouwen en pas bevallen mama’s een journey-map in, dewelke hun ervaringen en belevingen tijdens het perinatale zorgtraject in kaart bracht. Gevolgd door een semi-gestructureerd interview, werden vervolgens de data teruggekoppeld aan professionals werkzaam binnen de perinatale gezondheids- en welzijnszorg. Dit onderzoeksproject resulteerde in vier persona met bijhorende ervaringstrajecten. Daarnaast werden zeven aanbevelingen geformuleerd om professionals werkzaam in de welzijns- en gezondheidssector te ondersteunen met het oog op het opbouwen en/of versterken van samenwerkingsrelaties.

Download het onderzoeksrapport

onderzoeksrapport_together_we_care_finaal.pdf