As a multidisciplinary centre of expertise, Resilient People contributes to the sustainable development of resilient relationships in society.

With four lines of research, consisting of staff involved in social and youth work, healthcare, management and teacher education, we focus on expertise, carry out practice-oriented research and offer demand-driven services and training to promote strong relationships and organizations. We create socially relevant projects in the fields of welfare, health care, justice and education.

Strong Families invests in projects to support the first 1,000 days of life and invests in healthy, promising and safe new generations. Focus lies on perinatal resilience for (future) parents, their children and the professionals involved, smooth work resumption after maternity leave, a supportive expectation towards parenthood and breastfeeding counselling and being born into families with a specific integenerational history.

Stimulans focuses on strengthening care ethic competences. Experience-based stimulation of ethical resilience in people , organisations and education in care and welfare is central. Care ethics as inspiration, through an integrated, participative and connecting approach is common in the projects. Patient participation, ethical leadership, influence of digital evolutions on care relationships, ethical aspects of abuse are the themes around which the line works in research and services.

The core line Youth and resilience focuses on resilience training for children and young people in various contexts and based on innovative and creative methodologies. This implies LSCI trainings, generational resilience and body-oriented methodologies in function of resilience, but also in recovery after conflicts, bullying and the like more. Finally, evaluation research and impact measurement is a topic within this line.

Prevention and management of relational conflicts has an emhasis on disputes between (ex-)partners, domestic violence and (sexual) violence as well as child abuse and fighting divorces are the topics here in which expertise is built up together with stakeholders. This line aims to develop methodologies for problem screening, substantiated counselling, methodologies from mediation to treatment and multidisciplinary cooperation.

Action-oriented, co-creative, multidisciplinary and state-of-the-art are the characteristics that characterize our research and services. We offer tailor-made training for professionals and work together with students, practice and policy on numerous innovative projects to help build a resilient society.

Resilient People bouwt als interdisciplinair expertisecentrum mee aan de duurzame ontwikkeling van veerkrachtige relaties in de samenleving.
Anne Groenen
Anne Groenen
Verantwoordelijke Expertisecentrum Resilient People

Focuslijnen

Met vier kernlijnen, bestaande uit medewerkers verbonden aan opleidingen van welzijn, gezondheidszorg, management en lerarenopleiding, zetten we in op deskundigheid, voeren we praktijkgericht onderzoek uit en bieden we vraaggestuurde dienstverleningen en navormingen aan, ter bevordering van sterke relaties en organisaties. We creëren maatschappelijk relevante projecten in de domeinen van welzijn, gezondheidszorg, justitie en onderwijs.

  • Preventie en aanpak van relationele conflicten zet in op het ombuigen van verstoorde relaties. Het herkennen en in kaart brengen van de dynamieken van conflicten tussen (ex-)partners, in scheidingen, in situaties van kindermishandeling en (seksueel) geweld zijn hier de topics waarin deskundigheid wordt opgebouwd samen met stakeholders. Deze lijn heeft tot doel methodieken te ontwikkelen voor het screenen van de problematiek, het onderbouwd begeleiden, methodieken van bemiddeling tot behandeling en interdisciplinair samenwerken.
  • Sterke gezinnen investeert in projecten ter ondersteuning van de eerste 1.000 dagen van het leven en investeert in gezonde, kansrijke en veilige nieuwe generaties. Speerpunten zijn perinatale veerkracht voor (toekomstige) ouders, hun kinderen en de betrokken professionals, een vlotte werkhervatting na het zwangerschapsverlof, een ondersteunende verwachting ten aanzien van het ouderschap en borstvoedingsbegeleiding en geboren worden in gezinnen met een specifieke integenerationele geschiedenis.
  • In de kernlijn SPRONG wordt ingezet op weerbaarheidstrajecten bij kinderen en jongeren in diverse contexten en op basis van innovatieve en creatieve methodieken. Dit impliceert LSCI-trainingen, generatie veerkracht en lichaamsgerichte methodieken in functie van weerbaarheid, maar ook bij herstel na negatieve ervaringen dergelijke meer. Tot slot is evaluatieonderzoek en impactmeting een topic binnen deze lijn. Naar de webpagina van SPRONG
  • Stimulans richt zich op het versterken van zorgethische competenties. Ervaringsgericht stimuleren van ethische veerkracht bij mensen , organisaties en onderwijs in zorg en welzijn staat centraal. Zorgethiek als inspiratiebron, door middel van een geïntegreerde, participatieve en verbindende aanpak is gemeengoed in de projecten. Patiëntenparticipatie, ethisch leiderschap, invloed van digitale evoluties op zorgrelaties, ethische aspecten van misbruik zijn de thema's waar de lijn rond werkt in onderzoek en dienstverlening. Naar de webpagina van Stimulans

Actiegericht, co-creatief, interdisciplinair en state-of-the art zijn de kenmerken die het onderzoek en dienstverlening typeren. Wij bieden opleidingen op maat van professionals en werken samen met studenten, werkveld en beleid aan tal van innovatieve projecten om een veerkrachtige samenleving te helpen uitbouwen

Neem contact op met ons

Anne Groenen
Verantwoordelijke expertisecentrum Resilient People | Expert projecten inzake conflicten en geweld in relaties thuis, op het werk, op school en bemiddeling

Evi Verdonck
Kernexpert jongeren en veerkracht, methodische werken en impactmeting, SPRONG
Sarah Van Haeken
Kernexpert perinatale veerkracht en ouderschap, Sterke Gezinnen
Lies Beunens
Kernexpert zorgethiek en ervaringsgericht leren, Stimulans
Serafine Dierickx
Kernexpert kindermishandeling en relationele conflicten
 

Bekijk de playlist met onze projecten, navormingen en dienstverlening.