Maak kennis met Inclusive Society

Bekijk de playlist met video's over onze projecten, navormingen en dienstverlening! 

Elke stem doet ertoe

Elke stem doet ertoe

Bij sommige kinderen en jongeren gaat leren en leven op school niet vanzelf. Wat zorgt ervoor dat elk kind zich goed voelt en leert op school? In de podcast ‘Elke stem doet ertoe’ laten we de kinderen en jongeren daarover zelf aan het woord. Wat kan je als team leren door écht naar hen te luisteren? En hoe zet dit je aan het denken over wat jij in jouw klas en school kan doen? Met deze podcast willen de luisteraar inspireren en motiveren om écht naar de stem van alle leerlingen te luisteren. Deze podcast (een samenwerking met Buiten de krijtlijnen) werd gemaakt met onderzoeksmiddelen van Arteveldehogeschool, het expertisecentrum Inclusive Society van UCLL en Topunt vzw.Meer weten? Op de projectpagina ‘Elke stem doet ertoe’ vind je inspirerende materialen om deze samenwerking met leerlingen aan te gaan.

Beluister de podcast.

ProuD To Teach All

ProuD To Teach All

Het doel van het onderzoeksproject 'ProuD To Teach All' is om bij te dragen aan de ontwikkeling van scholen en schoolsystemen die inspelen op de uitdagingen van de 21e eeuw, door leerlingen met diverse achtergronden, interesses en mogelijkheden kwaliteitsvol te ondersteunen. ProuD To Teach All werkte met professionele leergemeenschappen (PLG's) in tien scholen gespreid over Europa. Binnen de PLG's werkten leerkrachten en andere professionals samen om oplossingen te zoeken voor uitdagingen met betrekking tot diversiteit en inclusieve pedagogie. Het project stelt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals uit heel Europa in staat om beter in te spelen op het unieke karakter van elke klas en elke leerling die ze ontmoeten. Zo krijgen zij een groter gevoel van professionalisme, professionele identiteit en "trots" op hun rol.

Laat je inspireren door het materiaal op onze website ProuD To Teach All!

PWO Let’s dance

Let's Dance

Dit wetenschappelijk onderzoek met praktische finaliteit beoogt de vakkennis van leraren lichamelijke opvoeding (LO) te versterken waardoor het leereffect in inclusieve settings gefaciliteerd wordt. Vakkennis bestaat uit twee domeinen: algemene vakkennis (techniek, tactiek, spel- en etiquetteregels) en specifieke vakkennis(kennis van leerstofopbouw en het herkennen (en remediëren) van fouten bij leerlingen). Onderzoek binnen LO toont aan dat het verhogen van specifieke vakkennis de leerwinst van leerlingen significant verhoogt. Deze leraren zijn immers in staat hun lessen aan te passen aan een diverse groep leerlingen. Dit onderzoek was een samenwerking tussen UCLL en KU Leuven.

Off-task gedrag

Off-task gedrag

Gedragsproblemen en het management hiervan is een hot topic en tegelijkertijd een uitdaging in ons onderwijs. Heel veel leerkrachten in zowel gewoon als buitengewoon onderwijs geven aan veel tijd te spenderen aan het corrigeren van off-task gedrag (ongehoorzaam, agressief of impulsief zijn, bv. onderling praten, de les storen, …). Hierdoor gaat er actieve leertijd verloren, hetgeen ten nadele is van veel leerlingen. Denk maar aan leerlingen met een ondersteuningsnood die meer tijd nodig hebben om te leren. We horen leraren wel eens zeggen dat het een verloren zaak is en dat ze in de functie van leraar geen impact meer hebben. Dat is iets wat we willen ontkrachten. We pleiten voor een positieve preventieve aanpak.

 

Flexio: flexibel professionaliseren rond flexibel onderwijs en diversiteit

Flexibel professionaliseren

 

 

 

Scholen zijn vandaag diverser dan ooit. Schoolteams en lerarenopleidingen doen hun uiterste best om hun aanpak daarop af te stemmen. Toch blijven er nog altijd leerlingen waarvoor de huidige aanpak niet echt werkt.  Hoe kunnen we ons onderwijs flexibeler organiseren om ons daarin samen te professionaliseren? Daar zoeken lerarenopleiders, scholen, studenten en begeleidingsdiensten samen antwoorden op in het pilootproject Flexio.

Filling the gap

Filling The Gap

Het project beoogt onderwijs- en opleidingssystemen zo uit te rusten dat de uitdagingen van de recente verschuiving naar online- en afstandsonderwijs behapbaar zijn. We zetten tevens in op het ondersteunen van leerkrachten bij het ontwikkelen van digitale competenties en het waarborgen van het inclusieve karakter van leermogelijkheden.

Specifieke doelstellingen:

  • leraren en lerarenopleiders pedagogische en digitale vaardigheden bijbrengen met betrekking tot het gebruik van open leermiddelen voor geïntegreerd digitaal onderwijs en afstandsonderwijs
  • de technisch-methodologische vaardigheden van leraren en lerarenopleiders uitbreiden bij de toepassing van digitaal onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met inclusie, met bijzondere aandacht voor ondervertegenwoordigde groepen (leerlingen met lichte verstandelijke beperking, leerlingen met een andere geaardheid, ... )
  • leraren en lerarenopleiders voorzien van praktisch materiaal ter ondersteuning van het verstrekken van kwalitatief afstandsonderwijs

Bezoek ook onze website Filling the Gap.

Play’In Together

Play'in Together

Respect, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, ... allemaal moeilijke begrippen waar jonge kinderen met of zonder beperking (6-12 jaar) mee geconfronteerd worden. Het is niet evident voor hen om deze paralympische en olympische waarden te kennen, laat staan toe te passen. Om deze kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met 'deze waarden en normen' werd Playdagogy bedacht. Een specifieke methodiek om sport in te zetten als tool om te leren door middel van een duidelijk leerdoel een specifieke opbouw en een afsluitende bespreking. De sportsessies worden ontworpen via het UDL-principe zodat te allen tijde op de ondersteuningsnood van de kinderen kan ingespeeld worden. Trainers over verschillende landen worden opgeleid om hiermee aan de slag te gaan. Op die manier zal de drempel tot sportparticipatie verlagen en zullen trainers binnen Europa versterkt worden. Daarnaast wordt sport optimaal ingezet als hefboom tot inclusie.

Bezoek de website van het project Play'In Together.

To Inclusive Education and BEYOND

Inclusive Society and BEYOND

Het project stelt scholen voor buitengewoon onderwijs en ondersteuners in staat de overgang naar volledig inclusieve onderwijsstelsels te vergemakkelijken. Het project biedt scholen voor buitengewoon onderwijs en ondersteuners toegang tot gerichte informatie over de potentiële rol van ondersteunende diensten bij de overgang naar inclusief onderwijs, alsook tot door hen samengestelde opleidingsmodules over het VN-Gehandicaptenverdrag, overgangsmodellen en de wijze waarop hun organisaties de ontwikkeling van volledig inclusieve onderwijspraktijken kunnen ondersteunen.

 

 

Voor meer informatie:

 

Diversiteit in het hoger onderwijs

Een onderzoek naar de instroom en doorstroom van studenten met een migratieachtergrond
Diversiteit in het Hoger Onderwijs

Het hoger onderwijs zou een weerspiegeling zou moeten zijn van de samenleving, maar vandaag de dag vinden nog altijd relatief weinig studenten met een migratieachtergrond hun weg naar het hoger onderwijs. Dit lage aandeel is problematisch, aangezien een hogere opleiding een belangrijke hefboom is voor onder andere emancipatie en opwaartse sociale mobiliteit. Hoewel er op verschillende domeinen acties worden ondernomen, blijkt uit verkennende gesprekken met experten dat deze acties over het algemeen gefragmenteerd zijn en dat er weinig zicht is op de effectiviteit van de acties. Ook zijn de acties vaak top-down opgezet zonder dat er een duidelijk beeld is van de drempels en faciliterende factoren die studenten met een migratieachtergrond op het gebied van instroom en doorstroom in het hoger onderwijs ervaren.

Diversiteit in het Hoger Onderwijs (pdf).

Weerbaar Online

Online agressie bij personen met een lagere emotionele ontwikkeling

Weerbaar Online

Zie je soms online gedrag bij cliënten waar je je zorgen om maakt? Weet je soms geen raad met hoe je dit gedrag moet interpreteren of hoe je hiermee om kan gaan? Deze praktische gids biedt handvaten en tips over hoe je kan omgaan met online agressie vanuit het kader van emotionele ontwikkeling. Deze prakische gids werd door UCLL Hogeschool en Mediawijs ontwikkeld in een poging een antwoord te geven op de vraag hoe men pedagogisch moet omgaan met online agressie van kinderen, jongeren en/of volwassenen ondersteund door een organisatie binnen het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) of Jeugdhulp. Voor de eenvoud spreken we in deze gids over ‘cliënten’ waaronder zowel kinderen, jongeren als volwassenen uit bovengenoemde settings verstaan worden. 

praktische_gids_weerbaar_online.pdf

De praktische gids 'Weerbaar Online' bespreekt online agressie bij personen met een lagere emotionele ontwikkeling.

Vrijheidsberovende maatregelen

Of wat er gebeurt als het spannend wordt in de klas … 

Vrijheidsberovende maatregelen

‘Ik weet echt niet meer wat te doen met deze leerling!’ Het is een uitspraak die we wel eens horen klinken in de leraarskamer. Scholen staan voor grote uitdagingen door een toename van probleemgedrag bij leerlingen. Het expertisecentrum Inclusive Society van Hogeschool UCLL onderzocht hoe vaak vrijheidsberovende maatregelen gebruikt worden in het onderwijs (Hamers, Schoffelen, Thys & Vounckx, 2019). Daarnaast werpen we licht op het nieuwe ontwerpdecreet rond vrijheidsbeperkende maatregelen (VO decreet over onderwijs XXXIV, 2023). Zal het de nodige houvast bieden voor schoolbesturen om een beleid rond omgaan met gedrag vorm te geven?