Output

Maak kennis met Inclusive Society

Bekijk de playlist met video's over onze projecten, navormingen en dienstverlening! 

Brand New Inclusion

Brand New Inclusion

Digitalisering domineert ons leven en heeft zijn weg gevonden naar scholen, die op verschillende manieren reageren op de digitale uitdagingen. Kunnen digitale bronnen en hulpmiddelen een meerwaarde bieden in de les? En hoe kunnen we deze op een leerzame manier inzetten? Zijn er kwaliteitsvolle, maar betaalbare mogelijkheden? Bestaat er al een samenwerking tussen scholen op dit gebied?

Brand New Inclusion onderzocht het bewustzijn rond Open Access digitale media en het gebruik hiervan in middelbare scholen. Onze projectresultaten zijn:

  • Een onderzoek naar het bewustzijn van Open solutions en de impact van de COVID-19 pandemie op middelbare scholen.
  • Een lessenpakket dat didactische principes koppelt aan digitale hulpmiddelen, met speciale aandacht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • De MOOC Open Solutions 4 Lifelong Learning: videolessen en infografieken over open inhoud, open hulpmiddelen, open praktijken en het gebruik van de STEAM KIT.

Bekijk onze poster en het lessenpakket STEAM KIT, of lees meer in het rapport "Converted Education, Upgraded Knowledge" en doorloop onze korte MOOC's op de website van de coördinator.

BrandNewInclusion_Poster.pdf

BrandNewInclusion_Steamkit_NL.pdf

Veerkracht versterken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties

Veerkracht Versterken

Twee jaar lang begeleidde Reinhilde Pulinx & Joris Piot bovenlokale projectnetwerken bij de ontwikkeling van een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor kwetsbare jeugd. Dat leidde tot een eindrapport vol interessante bevindingen en belangrijke aanbevelingen. Op basis van deze begeleiding en het onderzoek konden werkbare strategieën, goede praktijken en randvoorwaarden zichtbaar gemaakt worden, voor het uitbouwen van een veerkrachtig netwerk en het bereiken van kwetsbare kinderen en jongeren.

 

Eindrapport-veerkracht-versterken-2024.pdf

Onderzoeks- en begeleidingsopdracht
Inhoudelijke en methodologische opvolging

Senior4Support

Senior4Support

Senioren kunnen een kwetsbare groep zijn waarbij digitalisering niet altijd vanzelfsprekend is en een uitdaging kan vormen in hun dagelijkse activiteiten. Hierdoor lopen ze een risico op digitale uitsluiting. Dit project onderzocht of het versterken van hun digitale vaardigheden kan bijdragen tot een hogere digitale Sense of Belonging. Hiervoor werd een traject ontwikkeld op basis van een onderzoek naar de noden en interesses van senioren, in samenwerking met enkele gepensioneerde ambassadeurs die hun leeftijdsgenoten kunnen helpen meer digitaal vaardig te zijn. Senioren maken kennis met digitale ontwikkelingen, verhogen hun digitale geletterdheid en dit draagt bij aan hun e-inclusie. 

Interesse of vragen? Contacteer nathalie.drooghmans@ucll.be

 

Rapport_Senior4Support.pdf

Document over het Senior4Support project

Ervaringstraject_Senior4Support.pdf

Het ervaringstraject van het Senior4Support.

Elke stem doet ertoe

Elke stem doet ertoe

Bij sommige kinderen en jongeren gaat leren en leven op school niet vanzelf. Wat zorgt ervoor dat elk kind zich goed voelt en leert op school? In de podcast ‘Elke stem doet ertoe’ laten we de kinderen en jongeren daarover zelf aan het woord. Wat kan je als team leren door écht naar hen te luisteren? En hoe zet dit je aan het denken over wat jij in jouw klas en school kan doen? Met deze podcast willen de luisteraar inspireren en motiveren om écht naar de stem van alle leerlingen te luisteren. Deze podcast (een samenwerking met Buiten de krijtlijnen) werd gemaakt met onderzoeksmiddelen van Arteveldehogeschool, het expertisecentrum Inclusive Society van UCLL en Topunt vzw.Meer weten? Op de projectpagina ‘Elke stem doet ertoe’ vind je inspirerende materialen om deze samenwerking met leerlingen aan te gaan. Beluister de podcast.

ProuD To Teach All

ProuD To Teach All

Het doel van het onderzoeksproject 'ProuD To Teach All' is om bij te dragen aan de ontwikkeling van scholen en schoolsystemen die inspelen op de uitdagingen van de 21e eeuw, door leerlingen met diverse achtergronden, interesses en mogelijkheden kwaliteitsvol te ondersteunen. ProuD To Teach All werkte met professionele leergemeenschappen (PLG's) in tien scholen gespreid over Europa. Binnen de PLG's werkten leerkrachten en andere professionals samen om oplossingen te zoeken voor uitdagingen met betrekking tot diversiteit en inclusieve pedagogie. Het project stelt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals uit heel Europa in staat om beter in te spelen op het unieke karakter van elke klas en elke leerling die ze ontmoeten. Zo krijgen zij een groter gevoel van professionalisme, professionele identiteit en "trots" op hun rol. Laat je inspireren door het materiaal op onze website ProuD To Teach All!

PWO Let’s dance

Let's Dance

Dit wetenschappelijk onderzoek met praktische finaliteit beoogt de vakkennis van leraren lichamelijke opvoeding (LO) te versterken waardoor het leereffect in inclusieve settings gefaciliteerd wordt. Vakkennis bestaat uit twee domeinen: algemene vakkennis (techniek, tactiek, spel- en etiquetteregels) en specifieke vakkennis(kennis van leerstofopbouw en het herkennen (en remediëren) van fouten bij leerlingen). Onderzoek binnen LO toont aan dat het verhogen van specifieke vakkennis de leerwinst van leerlingen significant verhoogt. Deze leraren zijn immers in staat hun lessen aan te passen aan een diverse groep leerlingen. Dit onderzoek was een samenwerking tussen UCLL en KU Leuven.

Off-task gedrag

Off-task gedrag

Gedragsproblemen en het management hiervan is een hot topic en tegelijkertijd een uitdaging in ons onderwijs. Heel veel leerkrachten in zowel gewoon als buitengewoon onderwijs geven aan veel tijd te spenderen aan het corrigeren van off-task gedrag (ongehoorzaam, agressief of impulsief zijn, bv. onderling praten, de les storen, …). Hierdoor gaat er actieve leertijd verloren, hetgeen ten nadele is van veel leerlingen. Denk maar aan leerlingen met een ondersteuningsnood die meer tijd nodig hebben om te leren. We horen leraren wel eens zeggen dat het een verloren zaak is en dat ze in de functie van leraar geen impact meer hebben. Dat is iets wat we willen ontkrachten. We pleiten voor een positieve preventieve aanpak.

Flexio: flexibel professionaliseren rond flexibel onderwijs en diversiteit

Flexibel professionaliseren

Scholen zijn vandaag diverser dan ooit. Schoolteams en lerarenopleidingen doen hun uiterste best om hun aanpak daarop af te stemmen. Toch blijven er nog altijd leerlingen waarvoor de huidige aanpak niet echt werkt.  Hoe kunnen we ons onderwijs flexibeler organiseren om ons daarin samen te professionaliseren? Daar zoeken lerarenopleiders, scholen, studenten en begeleidingsdiensten samen antwoorden op in het pilootproject Flexio.

Bekijk de realisaties en publicaties van dit onderzoek rond Flexio.

Ga naar de digitale leeromgeving voor diversiteit en inclusie.

Filling the gap

Filling The Gap

Het project beoogt onderwijs- en opleidingssystemen zo uit te rusten dat de uitdagingen van de recente verschuiving naar online- en afstandsonderwijs behapbaar zijn. We zetten tevens in op het ondersteunen van leerkrachten bij het ontwikkelen van digitale competenties en het waarborgen van het inclusieve karakter van leermogelijkheden.

Specifieke doelstellingen:

  • leraren en lerarenopleiders pedagogische en digitale vaardigheden bijbrengen met betrekking tot het gebruik van open leermiddelen voor geïntegreerd digitaal onderwijs en afstandsonderwijs
  • de technisch-methodologische vaardigheden van leraren en lerarenopleiders uitbreiden bij de toepassing van digitaal onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met inclusie, met bijzondere aandacht voor ondervertegenwoordigde groepen (leerlingen met lichte verstandelijke beperking, leerlingen met een andere geaardheid, ... )
  • leraren en lerarenopleiders voorzien van praktisch materiaal ter ondersteuning van het verstrekken van kwalitatief afstandsonderwijs

Bezoek ook onze website Filling the Gap.

Play’In Together

Play'in Together

Respect, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, ... allemaal moeilijke begrippen waar jonge kinderen met of zonder beperking (6-12 jaar) mee geconfronteerd worden. Het is niet evident voor hen om deze paralympische en olympische waarden te kennen, laat staan toe te passen. Om deze kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met 'deze waarden en normen' werd Playdagogy bedacht. Een specifieke methodiek om sport in te zetten als tool om te leren door middel van een duidelijk leerdoel een specifieke opbouw en een afsluitende bespreking. De sportsessies worden ontworpen via het UDL-principe zodat te allen tijde op de ondersteuningsnood van de kinderen kan ingespeeld worden. Trainers over verschillende landen worden opgeleid om hiermee aan de slag te gaan. Op die manier zal de drempel tot sportparticipatie verlagen en zullen trainers binnen Europa versterkt worden. Daarnaast wordt sport optimaal ingezet als hefboom tot inclusie.

Bezoek de website van het project Play'In Together.

To Inclusive Education and BEYOND

Inclusive Society and BEYOND

Het project stelt scholen voor buitengewoon onderwijs en ondersteuners in staat de overgang naar volledig inclusieve onderwijsstelsels te vergemakkelijken. Het project biedt scholen voor buitengewoon onderwijs en ondersteuners toegang tot gerichte informatie over de potentiële rol van ondersteunende diensten bij de overgang naar inclusief onderwijs, alsook tot door hen samengestelde opleidingsmodules over het VN-Gehandicaptenverdrag, overgangsmodellen en de wijze waarop hun organisaties de ontwikkeling van volledig inclusieve onderwijspraktijken kunnen ondersteunen. Bezoek To Inclusive Education and Beyond voor meer informatie.

BEYOND_Project_EN.pdf

Beyond_Project_NL_1.pdf

Beyond_Project_NL_2.pdf

Diversiteit in het hoger onderwijs

Waar is Wally in de leraarskamer?

Het hoger onderwijs zou een weerspiegeling zou moeten zijn van de samenleving, maar vandaag de dag vinden nog altijd relatief weinig studenten met een migratieachtergrond hun weg naar het hoger onderwijs. Dit lage aandeel is problematisch, aangezien een hogere opleiding een belangrijke hefboom is voor onder andere emancipatie en opwaartse sociale mobiliteit. Hoewel er op verschillende domeinen acties worden ondernomen, blijkt uit verkennende gesprekken met experten dat deze acties over het algemeen gefragmenteerd zijn en dat er weinig zicht is op de effectiviteit van de acties. Ook zijn de acties vaak top-down opgezet zonder dat er een duidelijk beeld is van de drempels en faciliterende factoren die studenten met een migratieachtergrond op het gebied van instroom en doorstroom in het hoger onderwijs ervaren.

Vives_diversiteit-in-het-hoger-onderwijs.pdf

Weerbaar Online

Weerbaar Online

Zie je soms online gedrag bij cliënten waar je je zorgen om maakt? Weet je soms geen raad met hoe je dit gedrag moet interpreteren of hoe je hier mee kan omgaan? Deze praktische gids biedt handvaten en tips over hoe je kan omgaan met online agressie vanuit het kader van emotionele ontwikkeling. Deze praktische gids werd door UCLL Hogeschool en Mediawijs ontwikkeld in een poging een antwoord te geven op de vraag hoe men pedagogisch kan omgaan met online agressie van kinderen, jongeren en/of volwassenen. 

praktische_gids_weerbaar_online.pdf

Eindrapport_Weerbaar_Online.pdf

Vrijheidsberovende maatregelen

Vrijheidsberovende maatregelen

‘Ik weet echt niet meer wat te doen met deze leerling!’ Het is een uitspraak die we wel eens horen klinken in de leraarskamer. Scholen staan voor grote uitdagingen door een toename van probleemgedrag bij leerlingen. Het expertisecentrum Inclusive Society van Hogeschool UCLL onderzocht hoe vaak vrijheidsberovende maatregelen gebruikt worden in het onderwijs (Hamers, Schoffelen, Thys & Vounckx, 2019). Daarnaast werpen we licht op het nieuwe ontwerpdecreet rond de maatregelen (VO decreet over onderwijs XXXIV, 2023). Zal het de nodige houvast bieden voor schoolbesturen om een beleid rond omgaan met gedrag vorm te geven? 

Eindrapport_Vrijheidsberovende_Maatregelen.pdf

Diversiteit (Net)Werkt!

Diversiteit (Net)Werkt!

In dit traject onderzoeken lerarenopleiders, leraren en studenten samen elkaars eigen praktijken, ervaringen met en perspectieven op diversiteit met ondersteuning van een coach. Het traject stelt voorop om (toekomstige) leraren en lerarenopleiders te versterken in het omgaan met diversiteit in hun onderwijspraktijk.  Ben je als schoolteam op zoek naar een kans om de brede basiszorg op jouw school te versterken en om samen met de lerarenopleiding  je schouders te zetten onder een kwaliteitsvolle leeromgeving waarin werkveld en lerarenopleiding samen opleiden tot krachtige leraren, sterk in het omgaan met diversiteit en sterk in brede basiszorg/verhoogde zorg? Dan is dit pilootproject op jullie maat geschreven! 

Bezoek de website van dit project: www.diversiteitnetwerkt.be.

 

Wetenschappelijk eindrapport Pilootproject Diversiteit NetWerkt.pdf

ExChangeAble

Samen Ondersteunen Op school

In dit project gaan onderzoek, opleiding en werkveld samen intensief aan de slag rond interprofessioneel samenwerken als succesfactor voor inclusief onderwijs. De evolutie naar inclusief onderwijs brengt scholen nieuwe uitdagingen. In het zoeken naar antwoorden op dit complexe en multi-dimensionele vraagstuk van inclusie wordt duidelijk dat de aanpak die wij vandaag kennen in de Vlaamse onderwijspraktijk “meer van hetzelfde” en “alleen” niet meer werkt. Het bouwen aan een inclusieve school vraagt dan ook om interprofessioneel samenwerken of vanuit diverse professionele disciplines: professionele, wetenschappelijke en ervaringskennis samenbrengen om tot antwoorden te komen.

Info_IPS_Succesfactor_Inclusief_Onderwijs.pdf

PWO_ExChangeAble.pdf

De Living

De Living

De Living” is een project van het expertisecentrum Inclusive Society (UCLL) dat een stedelijk verhalenhuis wil ontwerpen waar verhalen gedeeld kunnen worden. Een plek voor iedereen, waar je je thuis voelt, zoals in je eigen living.

Katrien Mertens en Liesbeth Spanjers zijn docenten en onderzoekers bij UCLL. Ze geloven sterk in de kracht van verhalen om empathie en verbinding tussen mensen tot stand te brengen.  In Canada kregen ze een opleiding om te werken met Story Circles, via Narrative 4 leerden ze de methode van 'Story Exchange' kennen en verhalen laten ze graag visueel voorstellen door Photovoice te gebruiken.  

Over_De_Living.pdf

UCLL_De_Living_Voorstelling.pdf